Situació actual

Situació actual

El 29 de gener el Parlament Europeu va ratificar l'Acord de Retirada, i el Consell va adoptar la Decisió sobre la celebració de l'Acord de Retirada el 30 de gener, així que el Regne Unit ha deixat de ser membre de la Unió Europea l'1 de febrer de 2020, moment en què comença un període transitori fins al 31 de desembre de 2020, en què eren d'aplicació les previsions de l'Acord de Retirada. Durant aquest període, la UE i el Regne Unit havien de negociar nous acords que regularen la relació futura en aplicació de l'Acord de Retirada i la Declaració Política.

Finalment, el 25 de febrer de 2020, el Consell de la UE va adoptar la Decisió autoritzant l'obertura de negociacions sobre la futura associació amb el Regne Unit, al mateix temps que nomenava formalment la Comissió com a part negociadora de la Unió Europea i aprovava les directrius de negociació, seguint la Recomanació de la Comissió efectuada el 3 de febrer. 

En el mes de març començaren les negociacions, en què prompte es detectaren com a principals àrees de divergència les garanties de condicions equitatives per a una competència oberta i lleial, la pesca i el marc general de governança de la futura relació

 

 

Després de mesos d'intenses negociacions, el 24 de desembre, ambdues parts anunciaren que havien tancat l'acord que governarà la relació futura, evitant les pertorbacions que s'hagueren produït l'1 de gener de 2021 si s'arribava al final del període transitori sense un nou marc jurídic que regira la relació entre la UE i el Regne Unit.

El nou acord, comercial i de cooperació, es basa en tres pilars bàsics: un acord de lliure comerç, una associació per a la seguretat dels ciutadans, i un marc de governança horitzontal.
 
A causa de l'escassetat de temps que disposava el Parlament Europeu per a ratificar l'acord abans de la finalització del període transitori i per a no retallar la seua legitimitat democràtica, el Consell, en la seua decisió de 29 de desembre, va autoritzar la signatura i l'aplicació provisional de l'acord des de l'1 de gener de 2021, havent de ser posteriorment sotmés a la ratificació del Parlament Europeu.
 
El 30 de desembre, Charles Michel, president del Consell, i Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió, procedien a la signatura de l'acord en nom de la Unió Europea.
 
Finalment, el 27 de abril de 2021 el Parlament Europeu ratificava l'Acord de Lliure Comerç i Cooperació entre la UE i el Regne Unit.
 

El 28 de desembre es publicava l'Acord del Consell de Ministres pel qual es prorrogaven les mesures relatives a l'accés a l'assistència sanitària, per un període addicional de sis mesos, a partir de l'1 de gener de 2022 i fins al 30 de juny de 2022, en relació amb Gibraltar, també es prorrogava el termini que habilita als titulars de permisos de conducció expedits per les autoritats britàniques, vàlids i en vigor, a conduir al nostre país, durant un període addicional de dos mesos, a partir de l'1 de gener, i fins al 28 de febrer de 2022.